Souhlas s používáním cookies

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Jedná se o techické, statistické a preferenční cookies. Podrobnější informace naleznete v nastavení cookies, kde můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Zvolený výběr můžete kdykoliv změnit přes odkaz, který je umístěn v zápatí stránky.

Přihlásit

Výměna licence strojvedoucího – důležité pokyny a informace

Vzhledem k termínu nutnosti prodloužení platností licencí pro stávající strojvedoucí a zapracování nových poznatků Drážní úřad (DÚ) vydal aktualizovaný Metodický pokyn č. 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti, pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího, a to včetně příloh 1 až 5, který nově řeší prodloužení platnosti licence strojvedoucího o 10 let a okruhy pro výcvik strojvedoucích ke zkoušce všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucího. Celé znění pokynu, včetně příslušných příloh) můžete najít na adrese https://www.ducr.cz/cs/legislativa/metodicke-pokyny/rizeni-draznich-vozidel. Pro vaši orientaci zde otiskujeme alespoň základní informace k vlastnímu prodloužení platnosti licence strojvedoucího:

 1. Žadatel, který má již vydanou licenci strojvedoucího, může před skončením platnosti požádat Drážní úřad o prodloužení platnosti licence strojvedoucího, kdy mu následně DÚ vydá novou licenci s platností na 10 let s tím, že číslo licence strojvedoucího zůstává stejné. Žádost se podává na stejném tiskopise jako v případě vydání nové licence (tiskopis je v příloze č. 3) s tím, že žadatel zaškrtne volbu „2.4 prodloužení“ a dále vyplní bod „2.6 Evropské identifikační číslo (EIN) licence“ a bod „2.7 Datum prvního vydání.“ Podrobnosti, které se týkají vyplnění formuláře, jsou uvedeny v příloze č. 4 – Informace k formuláři žádosti o vydání licence strojvedoucího. Současně s podáním žádosti musí být uhrazen správní poplatek.
 2. Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky podle § 46 a § 46d zákona o dráhách. DÚ rovněž prověří splnění spolehlivosti k řízení vyžádáním výpisu z rejstříku trestů podle § 46a zákona o dráhách.
 3. Žadatel musí k žádosti o licenci strojvedoucího doložit kopií poslední licence strojvedoucího a doklad o zdravotní způsobilosti.
 4. Zdravotní způsobilost je nutné doložit originálem zdravotního posudku vydaným lékařem závodní preventivní péče podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 101/1995 Sb. a podle § 1, odst. 1, písm. a) vyhlášky č. 101/1995 Sb. Pokud platnost zdravotního posudku žadatele končí 30 dnů po podání žádosti, je navíc nutno doložit nový zdravotní posudek!
 5. V případě splnění všech zákonných podmínek vydá DÚ žadateli na základě předložené žádosti licenci strojvedoucího s platností na dalších 10 let. Licence strojvedoucího obsahuje údaje podle Nařízení komise (EU) č. 36/2010 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES. 
 6. Vyhotovenou licenci strojvedoucího zašle Drážní úřad žadateli poštou na adresu uvedenou v žádosti nebo si ji žadatel vyzvedne osobně na DÚ na základě zaškrtnutí bodu 2.32 v žádosti o převzetí zhotovené licence na DÚ Praha a pracovištích Olomouc nebo Plzeň a to po výzvě DÚ, že licence je připravena k vyzvednutí. 

A ještě několik důležitých doplňujících informací k vyřizování záležitostí souvisejících s licencemi strojvedoucího.

 • Držitel licence strojvedoucího je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce, ověřující, zda trvá jeho zdravotní způsobilost. Posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem musí být doručen na DÚ nejpozději v den, kdy končí platnost předcházejícího posudku. V opačném případě bude s držitelem licence zahájeno správní řízení o odnětí licence podle § 46h zákona o dráhách. Platnost posudku o zdravotní způsobilosti je u osob řídících drážní vozidlo ve věku do 50 let 2 roky, resp. 1 rok u osob nad 50 let věku, pokud v posudku není uvedeno jinak.
 • Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení licence strojvedoucího je její držitel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit Drážnímu úřadu. Oznámení provede formou žádosti o vystavení duplikátu licence. Žádost se podává na stejném tiskopise jako v případě vydání nové licence (tiskopis je v příloze č. 3), s tím, že žadatel zaškrtne volbu „2.5 duplikát“. Žadateli bude při přijetí žádosti vystaveno potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení licence strojvedoucího. Potvrzení nahrazuje ztracenou, odcizenou, poškozenou nebo zničenou licenci strojvedoucího a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání. Za ztracenou, odcizenou, poškozenou nebo zničenou licenci strojvedoucího vyhotoví strojvedoucímu na základě již uvedené žádosti a po zaplacení správního poplatku DÚ duplikát licence.
 • Dojde-li ke změně údajů v licenci strojvedoucího, vydá DÚ strojvedoucímu na jeho písemnou žádost novou licenci strojvedoucího. Žádost se podává na stejném tiskopise jako v případě vydání nové licence (tiskopis je v příloze č. 3), s tím, že žadatel zaškrtne volbu „2.3 aktualizace/změna“. Žadatel musí doložit změnu údajů a zaplacení správního poplatku. Datum ukončení platnosti nové licence se bude shodovat s datem ukončení platnosti licence, která je nahrazována.
 • Duplikát licence nebo novou aktualizovanou licenci strojvedoucího zašle DÚ žadateli poštou na adresu uvedenou v žádosti, nebo si ji žadatel vyzvedne osobně na DÚ na základě zaškrtnutí bodu 2.32 v žádosti o převzetí zhotovené licence na DÚ Praha a pracovištích Olomouc nebo Plzeň, a to po výzvě DÚ, že licence je připravena k vyzvednutí. Držitel licence strojvedoucího je povinen při převzetí nové licence strojvedoucího nebo jejího duplikátu odevzdat DÚ dosavadní licenci nebo potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení licence strojvedoucího, pokud mu bylo vydáno.
 • Sazby správních poplatků podle sazebníku poplatků, zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: položka 58 písm. k) – poplatek ve výši 500 Kč za vydání licence strojvedoucího (vč. duplikátu a aktualizace údajů).

Zdroj: FSČR


Další zprávy