Přihlásit

Informace pro strojvedoucí ČD Cargo

Vážení kolegové, dovolte nám, abychom vás informovali o souhrnu mimořádných provozních a organizačních opatření, která byla ke dni 19. březnu přijata u akciové společnosti ČD Cargo a týkají se tedy strojvedoucích, jejichž zájmy u tohoto nákladního dopravce naše odborová organizace zastupuje.

V mezinárodní dopravě je překročení hranice možné pouze vlaky nákladní dopravy. Dispečerský aparát ČD Cargo (DAC-Cargo) organizuje a plánuje přeshraniční dopravu tak, aby už při překročení hranice byl znám způsob návratu. Pro rg jízdy přes hranici lze použít vlaky všech dopravců dle podmínek domluvených v rámci ŽESNAD.CZ a za podmínek daných příslušným opatřením, které mají všichni dotčení strojvedoucí, včetně tabulky potřebných kontaktů na všechny dopravce, ve svých služebních tabletech. Směny jsou plánovány a organizovány tak, aby nedocházelo k potřebě využití odpočinkových místností ani nocležen.

Všem strojvedoucím je upravován výkon směn tak, aby v jejich průběhu došlo k eliminaci rg jízd i za cenu navýšení počtu Lv. Pakliže je přesto nutné rg jízdu vlakem ČD vykonat, může být tato provedena na zadním stanovišti.

V oblasti přepravy a pobytu ostatních zaměstnanců na stanovišti strojvedoucího bylo s účinností od dnešního dne vydáno opatření, jímž se pozastavují jízdní výcviky strojvedoucích i kandidátů ve výcviku, seznání tratí, přesuny ostatních zaměstnanců k výkonu práce a stacionární školení na HV. Pozastavuje se obsazování Mn vlaků četou 1+1 s výjimkou vlaků, kde je četa 1+1 z bezpečnostních důvodů. Tyto uvedené činnosti lze v mimořádných situacích a nezbytné míře vykonávat pouze za podmínky použití stanovených ochranných pomůcek k současné krizové situaci.

Dále se nařizuje u doprovodu vlaku a posunových čet maximálně využívat stávající služební vozy Daa-k a stejně tak v maximální možné míře k přesunu provozních zaměstnanců využívat referentská vozidla.

Při přepravě zaměstnanců na obsazeném stanovišti strojvedoucího se musí všichni řídit nařízením dle aktuálně platného usnesení vlády. Situace, kdy na obsazeném stanovišti hnacího vozidla je potřeba přepravit dva zaměstnance, musí být zcela výjimečná a technologicky nezbytná. A taktéž je potřeba dobu takové přepravy zkrátit na minimum.

V současné době došlo k uzavření všech podniků na výrobu automobilů v České republice, ale i mnoha těchto i dalších firem v zahraničí, a zároveň se projevuje příkrý propad

v přepravách i u ostatních komodit, a proto se začínáme se zaměstnavatelem bavit o nutných opatřeních a možnostech z toho vyplývajících.

O vývoji situace u společnosti ČD Cargo a případných dalších nově přijatých opatřeních, jež mají za stávající mimořádné situace zásadní vliv na práci strojvedoucích, vás budeme opět informovat.

David Votroubek Jiří Šafařík

člen prezidia FSČR člen prezidia FSČR

Další zprávy