Přihlásit

Rozhovor s nově zvoleným prezidentem Federace strojvůdců ČR Jaroslavem Vondrovicem

Pro dosažení dobrých výsledků je nutná spolupráce s předsedy ZO i s celou členskou základnou


Na celostátní radě předsedů základních organizací Federace strojvůdců České republiky, která se konala 30. března, bylo zvoleno nové prezidium FSČR. Funkce prezidenta se na základě rozhodnutí delegátů CRP ujal Jaroslav Vondrovic, který také odpověděl na několik otázek našeho časopisu.


Jako člen prezidia, tedy nejvyššího výkonného řídicího orgánu Federace strojvůdců, rozhodně nejste žádný nováček, neboť v něm působíte už od roku 2006. Přesto mi nejprve dovolte otázku, jak se cítíte v nové funkci prezidenta FSČR?


Abych se přiznal, jsou moje prvotní pocity smíšené. Na jedné straně je to pocit obrovské pocty od předsedů a členů ZO za to, že mně dali důvěru při volbě prezidenta FSČR. Na straně druhé pak obava, abych jejich důvěru nezklamal a výsledky práce dokázal navázat na své předchůdce, což nebude vůbec lehké. Za dobu svého dosavadního působení v prezidiu FSČR jsem měl možnost pracovat s kolegy profesionály, s nimiž jsme sice neměli pokaždé shodný názor na řešení daného problému, ale vždy jsme dokázali nalézt společnou řeč. S některými budu mít možnost spolupracovat nadále a s některými se, bohužel, musím rozloučit z důvodu jejich dobrovolného odchodu za jinými aktivitami či na zasloužený odpočinek. Za všechna ta léta společné práce chci kolegům Jindřichu Hlasovi, Vladislavu Pouzarovi, Petru Čechákovi a Janu Zahulovi ještě jednou poděkovat.


Co považujete za priority v další činnosti naší profesní odborové organizace?


Priority se vždy vážou k určitému období. To, co se zdá dnes být nevýznamné, může se stát v brzké době problémem zásadním a naopak. Čeká nás liberalizace osobní železniční dopravy a nevíme, jaký dopad bude mít na národního dopravce a jeho zaměstnance. Stejně tak neznáme, v jakém režimu a rozsahu budou nadále poskytovány zaměstnanecké jízdní výhody. To budou témata, ve kterých bude muset FSČR aktivně a možná i razantně vstoupit do* jednání. S liberalizací železničního trhu souvisí i rozvoj soukromých subjektů provozujících drážní dopravu. Předpokládá se, že část zaměstnanců ČD tak bude nucena přejít právě k těmto firmám. V případě, že tito kolegové zůstanou členy FSČR, bude naší povinností pokusit se jim zajistit srovnatelné podmínky, jako měli u předchozího zaměstnavatele. Trvalá pozornost bude pochopitelně věnována zajišťování dobrých mzdových, sociálních a pracovních podmínek našich členů. A právě pracovní podmínky se dostávají do popředí našeho zájmu. Narůstající konkurence na dopravním trhu nutí dopravce snižovat provozní náklady a zvyšovat produktivitu práce mnohdy až za hranicí únosnosti.


Bývalo zvykem, že v prezidiu byli kolegové, kteří se intenzivněji věnovali problematice, jež byla aktuální u Českých drah, a jiní zase u dceřiné společnosti ČD Cargo. A podobná dělba práce byla, pokud jde o zpracování předpisové problematiky či otázky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci apod. Zůstanete u této praxe?


Ano, dělbu práce mezi jednotlivé členy prezidia zachováme. Aby při jednáních a při řešení vzniklých problémů byli zástupci FSČR rovnocennými partnery straně zaměstnavatele, je užší specializace nutností. Pro dosažení dobrých výsledků je nutná spolupráce s předsedy ZO i s celou členskou základnou. Aby kolegové ze základních organizací věděli, na koho se mají v případě potřeby obracet, rád bych ještě informoval o zaměření a konkrétní agendě jednotlivých členů prezidia.
Problematikou a úkoly ze společnosti ČD se budou zabývat kolegové Jaroslav Vincour, Josef Bock a Pavel Semecký. U společnosti ČD Cargo to budou Jiří Šafařík a David Votroubek. Problematice a úkolům vyplývajícím z našeho působení u SŽDC se bude věnovat Pavel Slánský. Kolega Vincour se zaměří na zpracování agendy mezd a mzdového vývoje jak u společnosti ČD, tak u ČD Cargo a SŽDC. Úkoly vyplývající z předpisové oblasti u ČD a SŽDC budou plnit J. Bock a P. Semecký. Kolega Votroubek se zaměří na plnění úkolů z předpisové oblasti společnosti ČD Cargo a SŽDC. Úkoly vyplývající z oblasti BOZP a OOPP u všech tří společností, tedy ČD, ČD Cargo i SŽDC, bude plnit J. Šafařík. Kolega Slánský se zaměří na plnění úkolů vyplývajících z oblasti techniky a radioprovozu, a to rovněž u všech těchto tří společností.
U vybraných soukromých dopravců nás budou zastupovat v rámci kolektivního vyjednávání a při dalších případných jednáních – u Jindřichohradeckých místních drah (JHMD) J. Bock a u společnosti TRILEX P. Semecký.
Kontaktní osobou pro jednání s Asociací pro rozvoj kolektivního vyjednávání pracovní vztahů (AKV) bude J. Šafařík, který také bude zastupovat FSČR v orgánech AKV. Pro jednání s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou (HVP) bude kontaktní osobou J. Vincour.
Prezident FSČR pak bude veškeré činnosti koordinovat a zúčastňovat se zásadních jednání v rozsahu působnosti naší odborové organizace.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Na otázky Zájmů strojvůdce odpovídal prezident FSČR Jaroslav Vondrovic.
Připravil Libor Poláček

Další zprávy