Přihlásit

Projekt ETCS běží v ČD Cargo na plné obrátky

Post Title

Zabezpečovací zařízení ETCS je jednoznačně nejskloňovanějším pojmem nejen mezi dopravními odborníky, ale i mezi dopravci, správci infrastruktury, jednotlivými drážními úřady a dalšími evropskými i národními institucemi.

Přestože železniční doprava, jak je dobře známo, patří mezi nejbezpečnější módy dopravy, v poslední době se téma ETCS dostalo s ohledem na závažné a tragické mimořádné události do popředí a neoddiskutovatelnou snahou je akcelerovat zahájení rutinního provozu, tj. provozu vlaků pod dohledem ETCS, na určených tratích, resp. přinejmenším dodržení původně plánovaných termínů stanovených Národním implementačním plánem ERTMS (2017). ČD Cargo bere tento plán se vší vážností a na projektu vybavení hnacích vozidel mobilní částí ETCS intenzivně pracuje.

Zajištění dostatečného počtu vozidel vybavených ETCS OBU probíhá ve dvou úrovních. První úrovní je pořizování nových vozidel, kde je ETCS OBU již implementováno z výroby. Příkladem mohou být nově pořizované interoperabilní lokomotivy Siemens Vectron MS nebo Bombardier TRAXX MS3 určené především pro mezinárodní přepravy vlaků, a to zejména ve směru do Německa a Rakouska, nebo případně také dieselové lokomotivy řady 744 (EffiShunter 1000) určené primárně pro vnitrostátní vozbu.

Druhou úrovní je pak vybavení stávajících vozidel, včetně vozidel modernizovaných, často označované jako „retrofitting“. Aktuálně jsou u ČD Cargo v realizaci již dva takové dílčí projekty, přičemž součástí prvního projektu není pouze vybavení vozidel ETCS OBU ale rovněž také předcházející komplexní modernizace 50 lokomotiv řady 742 (po modernizaci řada 742.71) v celkovém počtu 50 kusů. Smlouva byla uzavřena se společností CZ LOKO, a.s., v říjnu roku 2018. V tuto chvíli je dokončen prototyp ve fázi tzv. isolation mode a rovněž je ETCS implementováno na 14 sériových lokomotiv.

Druhým dílčím projektem ETCS v ČD Cargo je vybavení elektrických lokomotiv ř. 163 a 363v celkovém počtu 78 kusů. Smlouva byla uzavřena s konsorciem společností ČD–Telematika, a.s., a AŽD Praha, s.r.o., v březnu roku 2019. Přesně o rok později byla dokončena zástavba ETCS a všech souvisejících komponent na lokomotivě 163022 a zároveň byl zahájen zkušební provoz lokomotivy. Krátce na to byla implementace ETCS OBU dokončena také v případě prototypu lokomotivy 363075 a v závěru roku 2020 se rozběhla sériová zástavba obou lokomotivních řad. Všech 128 lokomotiv by mělo být dle smluvních harmonogramů nastavených s ohledem na dotační podmínky vybaveno do konce roku 2022, čili s dostatečným předstihem před zahájením výhradního provozu vlaků pod dohledem ETCS na prvních úsecích tratí, které jsou zařazeny do sítě TEN‑T.

Pro tyto dva dílčí projekty ČD Cargo využívá finanční podpory z programu CEF Transport, kterou získalo na základě úspěšné žádosti předložené v rámci výzvy 2015 CEF Transport Cohesion Call. Podpora činí až 85% způsobilých výdajů, přičemž způsobilé výdaje jsou limitovány do výše 250 tisíc EUR/vozidlo (včetně prototypové zástavby).

V prosinci roku 2020 a v lednu roku 2021 pak byly uzavřeny další dva kontrakty na vybavení 41 lokomotiv řady 130 a 30 lokomotiv řady 753.7. Obdobně jako u výše uvedených dílčích projektů i pro tyto je dotačními podmínkami stanoven termín pro dokončení fyzické realizace projektů do 31. 12. 2022. Jedná se o dotační podmínky Operačního programu Doprava, kdy předložené žádosti ze strany ČD Cargo v rámci výzvy č.75 byly vybrány k financování. Míra podpory může obdobně jako u programu CEF Transport dosahovat až 85% způsobilých výdajů, přičemž maximální výše podpory na 1 vozidlo činí 6,75 milionu Kč. V současné době probíhá příprava prototypových zástaveb, přičemž fyzická zástavba by měla probíhat v případě obou řad přibližně od poloviny letošního roku.

ČD Cargo dále intenzivně pracuje na přípravě dalších veřejných zakázek pro lokomotivní řady, u kterých doposud nebyla uzavřena smlouva. V první řadě se jedná o lokomotivy řady 363.5, které by měly být vybaveny nejpozději do konce roku 2024 tak, aby i tyto byly připraveny pro výhradní provoz vlaků pod dohledem vlakového zabezpečovače ETCS na prvních úsecích tratí v České republice.

ČD Cargo plánuje částečně financovat výše uvedené dílčí projekty včetně vybraných nadcházejících projektů prostřednictvím úvěru od Evropské investiční banky, a to na základě uzavřené smlouvy z prosince roku 2020.

Zdroj: Dopravní noviny

Další zprávy